• Everink Portal

  Your internet adventure starts here

 • Everink Portal

  Experience the World

 • Widgetkit

  Everink Portal

 • Fullscreen Slideshow

  Everink Portal

The Great Pacific Garbage Patch

Een massa van plastic en ander afval die net onder de oppervlakte van de Stille Oceaan zweeft is 'al twee keer zo groot als de VS' en zal in de komende tien jaar nog verdubbelen. De waarschuwing komt van specialisten die door de enorme brij van rommel in de oceanen varen.

Jaarlijks sterven ruim een miljoen dieren omdat ze stukken plastic beschouwen als voedsel. Het uitdijende onderwatercontinent van afval is ook een spons voor giftige stoffen en 'dreigt de voedselketen te vervuilen.'
Zij die het afval bestuderen spreken erover als was het een monster. "Het beweegt zich ongecontroleerd voort en wordt steeds groter", zegt de Amerikaanse oceanograaf Curtis Ebbesmeyer, expert op vlak van zeedrift. Hij heeft het over 'the Great Pacific Garbage Patch'. Dat zijn in feite twee gigantische lappen van niet- afbreekbaar afval, een oostelijke en een westelijke, die net onder de oppervlakte van de Stille Oceaan zweven. Samen vormen ze het grootste stort ter wereld en de omvang ervan neemt met een rotvaart toe. Toch blijft de onderzeese afvalberg grotendeels onzichtbaar.

De twee enorme afvaleilanden van (voornamelijk) plastic liggen namelijk in een afgelegen gebied waar nauwelijks mensen komen. Toen zeiler Charles Moore in 1997 eerder toevallig terechtkwam in dat afgelegen noordelijke stuk van de Stille Oceaan, dat zich uitstrekt tussen Hawaï en Japan, dacht hij er een maagdelijke oceaanomgeving te ontdekken. Maar hij moest naar adem happen. "Een week lang zag ik overal afval en plastic, tot zover het oog reikte", getuigde hij.

map

Van de weeromstuit werd de rijke zakenman milieuactivist. Omdatnieuwe varianten plastic steeds minder afbreekbaar zijn en we er meervan gebruiken, raken alle zeeën er meer mee vervuild. In de StilleOceaan groeit door een specifieke oceaanstroming de 'Trash Vortex' dieMoore ontdekte aan tot het grootste stort ter wereld. De zachtemaalstroom in dit gebied zuigt het afval uit de hele noordelijke randvan de Stille Oceaan aan en zorgt ervoor dat het samenklit en in ditenorme gebied.blijft rondcirkelen.
Moore, stichter van de Algalita Marine Research Foundation, keerdesindsdien verschillende keren terug en schat dat zowat 100 miljoen tonafval in de regio drijft. Per kilo zeeplankton zit in dit gebied zeskilo plastic in de zee. Tachtig procent is vanop het land gedumpt, eenvijfde komt van schepen. Recent stelde AMRF vast dat 'plastificatie'van de Stille Oceaan sneller gaat dan vermoed. Tien jaar geledenschatte Moore dat de oostelijke vuilnislap zo groot was als Texas, nuzou de plastic soep al twee keer zo groot zijn als de VS. Vandaagwaarschuwt Moore dat het stort binnen de tien jaar in omvang nog zalverdubbelen. "Dat verbaast niet want we blijven ongelimiteerd plasticgebruiken", reageert Greenpeaceonderzoeker David Santillo. "De effectenzijn desastreus. Stranden in Hawaï worden overspoeld met afval enjaarlijks sterven een miljoen zeevogels omdat ze onder andere deflesdoppen, aanstekers, plastic verpakkingen en legoblokken aanzienvoor voedsel en komen 100.000 zeezoogdieren die verstrikt raken inaaneengeklit plastic om." Onderzoekers stelden ook vast dat de kleinestukjes plastic in zee sponzen zijn voor hoge concentraties vervuilendestoffen zoals pcb's. Moores team vond bovendien ettelijke kwallen enandere 'natuurlijke stofzuigers' die vol met van die plastic bolletjeszaten. Gevraagd naar oplossingen zegt David Santillo: "Het afvalverzamelen is een verloren strijd en bioafbreekbaar plastiek breekt inzee niet af. Het probleem moet aan de bron aangepakt worden.

Het vuilnis is daar bijeengedreven door oceaanstromingen. Hetdrijvende eiland bevindt zich in het midden van de grote wervelstroomdie de Stille Oceaan omringt. Het samengeklonterde plastic bestaat voor13 procent uit wegwerpflessen, voor 9 procent uit plastic zakken enverder uit miljoenen rietjes, deksels van milkshake-bekers,strandspeelgoed, weggewaaid landbouwplastic, frisbees, touw envislijnen.

Het afval drijft in de bovenste 30 meter van het oceaanwater enbestaat voornamelijk uit kleine plastic deeltjes. Het plastic komt inzee terecht via schepen maar voornamelijk via zwerfvuil dat in hetwater terecht komt. Wetenschappers zeggen dat de vuilnisberg verderbestaat uit slecht afbreekbare bestrijdingsmiddelen.Grote stukken afvalbreken af tot kleinere deeltjes. Omdat andere materialen enluchtbelletjes aan het afval gaan kleven, zakt het plastic tot onderhet oceaanoppervlak. Op satellietbeelden is het dus amper te zien. Maarinmiddels is de plastic concentratie in het zeewater al groter dan dievan eencelligen, een belangrijke bron van leven in de oceaan.

43_englishw_v23

Waarom het afval zich daar concentreert, is te verklaren door deoceaanstromingen. Aangedreven door winden vormen zich reusachtigecirkelvormige stromingen. Vanuit de randen van zulke draaistromen diecontinu in beweging zijn, wordt het afval naar het centrum gestuwd waarhet zich concentreert.

Probleem is dat vogels en zeedieren de kleine stukjes afval aanzienals voedsel en ze inslikken. Op die manier kan het plastic in devoedselketen en op ons bord terechtkomen.